top of page
Christopher Ducasse
Prière (SATB)
Prayer
Duration
4:40 minutes
Year of composition
2014
Instrumentation
for SATB Chorus, Piano (optional)
Price
$3.25 (unit) | A minimum of 12 copies is required
Sold by
Christopher Ducasse
March 9, 2024
Orpheus Choir of Toronto
Thomas Burton
Score Preview
Text

Haitian Creole / French

Oh Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.

Nous te prions et nous te bénissons pour tout ce que

tu nous as donné.

Lè nou te nan pwoblèm ou te toujou avèk nou.

Lè nou te malad se ou ki te geri nou.

Menm lè nou kite'w, ou toujou ap veye sou nou.

Oh bondye sel ou menm ki gid nou sou tè sa.

Papa Bondye.

Lè sou chimen nou tenèb vin anvayi nou.

Gade an wo gade anba, san sekou.

Gras ak konfyans ke nou genyen nan ou Segnè nou pa pè,

paske limyè ou va klere chimen nou.

Lè nan lespri nou tantasyon vle antre.

Nou jis bezwen femen je'n e komanse priye

pou nou ka resevwa limyè ou,

e nou va mete'l nan lespri nou.

O Bondye klere chimen nou.

Klere chimen nou ak lajwa, ak lanmou, ak pawol ou.

Papa bondye ou menm ki nan syèl la,

non ou n'ap toujou respekte.

Vini jwen nou pou'w ba nou pawol ou,

pou nou ka fè volonte ou chak jou.

Ou se limyè kap klere vi nou.

Ou se lanmou ki nan fon kè nou.

Se pou ou tout glwa, tout louwanj, tout pouvwa.

N'ape chante non ou, louwe non ou

pou tout tan gen tan.

Amen.


texte de Christopher DucasseEnglish

Our father who art in heaven, hallowed be thy name.

We pray to you and we bless you for all that

you have given us.


When we are troubled you are always with us.

When we are sick you heal us.

Even when we depart from you, you always look after us.

Oh Lord it is only you who can guide us on this earth.

Dear Lord.

When we are on our path and overcome by shadows.

We look up, we look down without finding any recourse.

Thanks to the confidence we have in you, Lord we are not afraid,

because your presence will light our way.

When temptation wants to enter our spirit.

We need only close our eyes and begin to pray

that we receive your light,

And we can put this into our spirit.

Oh lord, illuminate our path.

Light our path with joy, with love, with your words.

Our father who are in heaven,

hallowed be thy name.

Come to us to give us your words,

So that we can do your will every day.

You are the light that illuminates our lives.

You are the love that is at the bottom of our hearts.

For you is all the glory, all the praise, all the power.

We will sing your name, praise your name

for ever and ever.

Amen.


text by Christopher Ducasse

Les Petits Chanteurs de Sainte Trinite
Jean-Bernard Desinat
September 1, 2019
USA
bottom of page